Algemene Voorwaarden
Studio Glaswerk

Overzicht

Algemene Voorwaarden Studio Glaswerk

(conform OVG, de ondernemersvereniging van glazeniers)

Artikel 1 Definitie

Onder “Studio Glaswerk” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan degene die deze Algemene Voorwaarden in één of meer overeenkomsten gebruikt respectievelijk daarnaar in aanbiedingen of andere stukken verwijst dan wel pleegt te verwijzen.

Onder “wederpartij” wordt verstaan degene die de gelding van deze Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard of verondersteld kan worden te hebben aanvaard.

Onder “consument” wordt verstaan een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die tevens de gelding van deze Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard of verondersteld kan worden te hebben aanvaard. Alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede van toepassing op overeenkomsten tussen Studio Glaswerk en een consument, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 2 Algemeen; aanbiedingen en bevestigingen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij Studio Glaswerk als aanbieder, verkoper en/of leverancier van zaken optreedt of diensten verricht ten aanzien van de bewerking en/of verwerking en/of plaatsing van glas en/of aanverwante artikelen.

2.2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Alle monsters en overige bij de aanbieding verstrekte gegevens worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard heeft Studio Glaswerk het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.3. Alle orders, door vertegenwoordigers van Studio Glaswerk of door tussenpersonen opgenomen, binden Studio Glaswerk eerst, indien deze door Studio Glaswerk schriftelijk zijn bevestigd in een opdrachtbevestiging, orderbevestiging of anderszins. Onder schriftelijke bevestiging wordt tevens een bevestiging per e-mail en/of fax verstaan.

2.4. Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen; deze voorwaarden treden daarvoor voor zover nodig in de plaats.

2.5. Als op een overeenkomst zoals in lid 1 bedoeld naast deze voorwaarden ook andere voorwaarden van toepassing zijn, dan zal in geval van tegenstrijdigheid de voor Studio Glaswerk meest gunstige bepaling van toepassing zijn, zulks ter beoordeling van Studio Glaswerk.

2.6. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2.7. Een aanbieding aan een consument wordt schriftelijk gedaan en voorzien van een dagtekening en is, in afwijking van lid 2, onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Het aanbod aan de consument geeft inzicht in de prijs en of er sprake is van een vaste aanneemsom, een richtprijs of dat het werk op regiebasis zal geschieden.

Artikel 3 Prijzen

3.1. Studio Glaswerk is bevoegd om belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten, van overheidswege na de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst ingevoerd of verhoogd, aan de wederpartij door te berekenen.

3.2. Indien na de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsbepalende factoren, waarop de prijs c.q. de prijzen van Studio Glaswerk is/zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is Studio Glaswerk gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs/prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks de wederpartij recht geeft op ontbinding van de overeenkomst.

3.3. Slechts in geval de aan de consument aangeboden prijs reeds binnen drie maanden na aanbieding wordt verhoogd, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.4. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Aan consumenten is de aangeboden prijs altijd inclusief BTW.

Artikel 4 Aflevering; levertijd en transport

4.1. Overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijnen.

4.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden de leveringen af Studio Glaswerk of, indien rechtstreeks van de fabrikant aan de wederpartij wordt geleverd, geschieden leveringen af fabriek.

4.3. Het transport van het glas is steeds voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Studio Glaswerk is gerechtigd een bedrag van minimaal € 50,= in rekening te brengen aan de wederpartij voor het transport. Studio Glaswerk is steeds vrij in de keuze van het vervoer- en transportmiddel.

4.4. De wederpartij heeft de mogelijkheid ten behoeve van het transport een verzekering bij Studio Glaswerk af te sluiten.

4.5. Het transport eindigt op het moment dat het glas op de plaats van bestemming naast het transportmiddel is geplaatst.

4.6. Indien de wederpartij een bestelling op afroep plaatst moet deze binnen de termijn, welke door de wederpartij is gesteld en door Studio Glaswerk is geaccepteerd, daadwerkelijk worden afgeroepen en afgenomen.

4.7. Bij overschrijding van meer dan twee weken van de overeengekomen levertijd aan een consument, is Studio Glaswerk verplicht de hierdoor geleden directe schade te vergoeden aan de consument, tenzij de overschrijding niet aan Studio Glaswerk kan worden toegerekend.

4.8. Werkzaamheden die niet door Studio Glaswerk worden uitgevoerd en die leiden tot vertraging van het werk van Studio Glaswerk, moeten tijdig aan Studio Glaswerk worden gemeld. Indien de overeengekomen levertijd als gevolg van deze omstandigheden wordt overschreden, is Studio Glaswerk niet schadeplichtig jegens de wederpartij.

Artikel 5 Emballage

5.1. Bij levering van glas stelt Studio Glaswerk emballage ter beschikking aan de wederpartij. Studio Glaswerk kan hiervoor een vergoeding in rekening brengen. Vanaf het moment van aflevering van het glas, tot en met de dag waarop Studio Glaswerk de emballage weer ophaalt, komt de emballage voor risico van de wederpartij.

5.2. De wederpartij is verplicht de emballage in dezelfde staat en hoeveelheid weer ter beschikking van Studio Glaswerk te stellen, op de dag dat Studio Glaswerk de emballage weer ophaalt.

5.3. De wederpartij dient Studio Glaswerk schriftelijk of per e-mail te berichten zodra de emballage door Studio Glaswerk opgehaald kan worden.

Artikel 6 Klachten

A. Algemeen

6.1. Tenzij bij de bestelling door de wederpartij bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, die door Studio Glaswerk schriftelijk zijn bevestigd, wordt gewone handelskwaliteit volgens de toepasselijke NEN-normen geleverd.

6.2. Studio Glaswerk heeft het recht om zaken te leveren die in geringe mate in kleur en/of dessin afwijken van het model, monster, ontwerp of voorbeeld.

6.3. De wederpartij is verplicht terstond na aflevering van de zaken te onderzoeken of het geleverde aan de overeengekomen eisen voldoet.

6.4. Mits redelijkerwijs door Studio Glaswerk te onderkennen, is Studio Glaswerk verplicht de consument te wijzen op:

 • onjuistheden in de door consument verlangde constructies en werkwijze;
 • kenbare gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn
  gesteld;
 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond. Bij
  niet-consumenten heeft Studio Glaswerk uitdrukkelijk niet voormelde plicht.

6.5. Ondanks de plicht van Studio Glaswerk om de consument te waarschuwen op grond van bovengenoemd lid, draagt de consument het risico voor schade als deze – ondanks voormelde waarschuwing door Studio Glaswerk – is veroorzaakt door:

 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • onjuistheden in de door consument verlangde constructies en werkwijze;
 • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld.

B. Klachten met betrekking tot de kwaliteit

6.6. Klachten van de wederpartij, inhoudende dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeengekomen kwaliteit, moeten binnen 8 dagen na ontvangst der zaken door middel van een aangetekend schrijven ter kennis van Studio Glaswerk worden gebracht, bij gebreke waarvan deze geen enkel recht jegens Studio Glaswerk zal kunnen doen gelden.

6.7. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn is Studio Glaswerk slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde zaken te vervangen door zaken van de overeengekomen kwaliteit. Studio Glaswerk heeft – naar eigen keuze – tevens het recht om de zaak te herstellen, dan wel over te gaan tot creditering van de betreffende factuur. De wederpartij zal derhalve geen recht op ontbinding van de overeenkomst kunnen doen gelden. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van Studio Glaswerk is uitgesloten.

6.8. Studio Glaswerk is niet aansprakelijk voor technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren, kwaliteit, dessin en afmetingen.

C. Overige klachten

6.9. Klachten van de wederpartij over de wijze van nakoming door Studio Glaswerk van de overeenkomst, en niet betrekking hebbend op de kwaliteit van het geleverde, moeten zo tijdig en op zodanige wijze ter kennis van Studio Glaswerk worden gebracht, dat deze zich omtrent de juistheid van de klacht kan vergewissen, bij gebreke waarvan de wederpartij ter zake geen enkel recht tegen Studio Glaswerk zal kunnen doen gelden.

6.10. Gebreken die direct bij aflevering geconstateerd kunnen worden (waaronder gebreken met betrekking tot hoeveelheden, afmetingen en kleur), dienen door de wederpartij direct te worden vermeld op het document dat bij aflevering wordt ondertekend (bijvoorbeeld een vrachtbrief). Indien een dergelijk gebrek niet op het eerder genoemde document is vermeld, kan de wederpartij geen rechten ontlenen aan de in dit artikel bedoelde gebreken.

6.11. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn heeft Studio Glaswerk het recht alsnog zijn verplichtingen na te komen, zonder dat de wederpartij verder te dier zake iets van Studio Glaswerk kan vorderen, zulks met uitsluiting van het geval waarin nakoming niet meer mogelijk mocht zijn.

Artikel 7 Betaling

7.1. De wederpartij is verplicht de facturen van Studio Glaswerk te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting. De betaling dient te geschieden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook en zonder dat de wederpartij haar betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Studio Glaswerk is evenwel te allen tijde en zonder opgave van redenen gerechtigd contante betaling vóór of bij de aflevering van de zaken te verlangen.

7.2. Een betaling geldt als ontvangen, zodra het bedrag is bijgeschreven op één van de bank- of girorekeningen van Studio Glaswerk of in contanten aan Studio Glaswerk is overhandigd onder afgifte van een kwitantie.

7.3. Bij overschrijding van de op de factuur vermelde betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In dat geval is de wederpartij vanaf de dag dat de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele wordt gerekend.

7.4. Indien de consument in verzuim is, zal Studio Glaswerk hem een schriftelijke aanmaning sturen waarin aan de consument een laatste termijn van veertien dagen wordt gegund om alsnog te betalen. Daarbij zal de consument tevens worden gewezen op de gevolgen van niet-betaling, waarbij Studio Glaswerk aanspraak zal maken op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 van het Burgerlijke Wetboek onder vermelding van het bedrag van deze kosten.

7.5. Iedere betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de oudste facturen en de lopende rente, ook indien de wederpartij een andere volgorde voor toerekening aanwijst.

7.6. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of Studio Glaswerk ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.

7.7. Studio Glaswerk heeft eveneens het recht de overeengekomen prijs onmiddellijk en in zijn geheel op te eisen, dan wel de overeenkomst te ontbinden in geval van het faillissement van de wederpartij dan wel diens surséance van betaling, beslag op een belangrijk deel van diens bedrijfseigendommen, beslag op goederen bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst of stillegging of liquidatie van diens onderneming.

7.8. In geval van verzuim van de wederpartij, niet zijnde een consument, is zij gehouden alle buitengerechtelijke incassokosten te voldoen, welke worden gesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,=.

7.9. Indien Studio Glaswerk het faillissement van de wederpartij aanvraagt, is deze buiten de overeengekomen prijs, de verschuldigde rente en buitengerechtelijke incassokosten eveneens de kosten van faillissementsaanvraag verschuldigd naar het tarief, dat geldend is in het arrondissement, waar de faillissementsaanvraag dient.

7.10. Indien Studio Glaswerk, nadat de wederpartij in verzuim is, betalingsherinneringen verstuurt of andere verzoeken tot betaling aan de wederpartij richt doet dit niet af aan het hiervoor bepaalde 1 t/m 8.

Artikel 8 Zekerheidstelling en Eigendomsvoorbehoud

8.1. Studio Glaswerk heeft, indien goede grond bestaat om te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, het recht te verlangen dat deze op eerste verzoek van Studio Glaswerk terstond genoegzame en in de door Studio Glaswerk gewenste vorm zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder de betaling van de overeengekomen prijs. Niet-voldoening aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning geeft Studio Glaswerk het recht hetzij de nakoming van diens verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd diens recht op schadevergoeding.

8.2. Alle door Studio Glaswerk aan de wederpartij geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Studio Glaswerk, totdat alle vorderingen die Studio Glaswerk op de verkoper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, volledig zijn betaald.

8.3. Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende verplichting is Studio Glaswerk gerechtigd de hem toebehorende zaken op kosten van de wederpartij zelf terug te halen van de plaats waar zij zich bevinden. Alle kosten en schaden, vallende op of veroorzaakt door de zaken gedurende de periode dat zij zich onder de wederpartij bevonden, komen voor diens rekening en risico. De wederpartij is verplicht medewerking te verlenen aan Studio Glaswerk, indien zij van haar terughaalbevoegdheid gebruik wenst te maken, op straffe van een boete van 10% van het factuurbedrag.

8.4. Indien en zolang Studio Glaswerk nog eigenaar is van de aan de wederpartij geleverde/ nog te leveren zaken, zal de wederpartij Studio Glaswerk onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer genoemde zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins door derden aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) genoemde zaken. Bovendien zal de wederpartij Studio Glaswerk op diens eerste verzoek mededelen waar genoemde zaken zich bevinden.

8.5. De wederpartij staat ervoor in dat een beslag op genoemde zaken zo spoedig mogelijk wordt opgeheven. Bij (dreigend) beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement aan de kant van de wederpartij, zal de wederpartij de met beslag dreigende derde, de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de (eigendoms-)rechten van Studio Glaswerk.

Artikel 9 In bewaring of ter bewerking of verwerking gegeven zaken

9.1. Het risico van schade of breuk ten tijde of ten gevolge van transport, tijdelijke opslag en/of bewaring of van de bewerking van de aan de fabrikanten of handelaren ter bewerking of verwerking of ter bewaring gegeven zaken of van zaken, waaraan of waarmede waar dan ook een opdracht wordt uitgevoerd, is voor rekening van de wederpartij.

Artikel 10 Afmetingen, gewichten en maten

10.1. Ten aanzien van afmetingen en gewichten van alle zaken behoudt Studio Glaswerk zich de toleranties voor, conform de toepasselijke NEN-normen.

10.2. Alle maten worden bij de berekening in millimeters naar boven afgerond tot een door dertig deelbaar getal, met dien verstande dat bij standaardmaten deze afronding geschiedt op een door twintig deelbaar getal. Deze afgeronde maten treden bij alle prijs-, lengte-, breedte- en oppervlakteberekeningen voor de werkelijke maten in de plaats.

10.3. Voor andere dan rechthoekige vormen wordt de oppervlakte berekend naar de rechthoek, waar de mal in past, met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde toeslagen voor afwijkende maten en modellen.

10.4. De kosten voor het opnemen van maten, zo mede het vervaardigen van mallen, het plaatsen of bevestigen van glas en alle andere extra verrichtingen zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 11 Overmacht

11.1. Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor Studio Glaswerk ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet waren te voorzien is Studio Glaswerk niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoermiddelen, verkeersblokkades, alsmede onvolledige, niet-tijdige of niet-nakoming door de in artikel 4 genoemde glasfabrieken van hun verplichtingen jegens Studio Glaswerk, ongeacht de reden of oorzaak daarvan.

11.2. Studio Glaswerk heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Studio Glaswerk behoudt het recht het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst aan de wederpartij te factureren.

11.3. Indien Studio Glaswerk een tijdelijk opgeschort deel van de overeenkomst later toch uitvoert, is de wederpartij zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

Artikel 12 Risicoverdeling bij aanneming van werk

12.1. Indien Studio Glaswerk tevens de verplichting op zich neemt om door hem verkocht glas in opdracht van de wederpartij te bewerken en/of te plaatsen dan wel wanneer uitsluitend sprake is van bewerking en/of plaatsing van glas, zijn op de overeenkomst tussen partijen naast het in de voorgaande artikelen bepaalde tevens van toepassing hetgeen in dit artikel en de navolgende artikelen is vastgelegd. In geval van strijdigheid geldt hetgeen in dit artikel en de navolgende artikelen is bepaald.

12.2. De wederpartij is verplicht aan het einde van iedere werkdag de door of namens Studio Glaswerk op die dag verrichte plaatsingswerkzaamheden op te nemen en – bij akkoordbevinding – goed te keuren. Indien de wederpartij dit zonder redelijke grond nalaat, ofwel, in geval van afkeuring, verzuimt Studio Glaswerk terstond schriftelijk de redenen van de afkeuring mede te delen, wordt het werk geacht ten genoegen van de wederpartij te zijn opgeleverd en door deze te zijn goedgekeurd.

12.3. Indien een tijdig ingediende klacht met betrekking tot de plaatsing van glas juist wordt bevonden, is Studio Glaswerk slechts gehouden tot herplaatsing van het glas. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van Studio Glaswerk is uitgesloten.

12.4. De opslag van het glas vanaf het einde van het transport als bedoeld in artikel 4, 5e lid, komt voor rekening en risico van de wederpartij.

12.5. Indien het glas is opgeslagen op de bouwplaats voordat het door Studio Glaswerk wordt geplaatst, bewerkt of verwerkt, is de wederpartij niet gerechtigd het glas te verplaatsen.

Artikel 13 Veiligheid op de bouwplaats

13.1. De wederpartij is verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats. De wederpartij garandeert dat alle op de bouwplaats aanwezige bouwstoffen, hulpmiddelen en andere zaken deugdelijk zijn en voldoen aan de eisen die in de betreffende (wettelijke) voorschriften zijn vastgelegd.

13.2. Onder bouwplaats wordt verstaan het gehele terrein waarop bouwactiviteiten plaatsvinden, ongeacht of deze bouwactiviteiten plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de wederpartij.

Artikel 14 Afmetingen en andere gegevens

14.1. De wederpartij staat in voor de juistheid van de in het bestek en de tekeningen voorkomende ofwel anderszins aan Studio Glaswerk verstrekte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden, constructies, methoden van plaatsing etc., een en ander in de ruimste zin des woords. Wanneer er verschil bestaat tussen deze gegevens en de werkelijkheid heeft Studio Glaswerk recht op schadeloosstelling of bijbetaling.

14.2. De wederpartij zal nimmer kunnen verlangen dat Studio Glaswerk van de door deze gehanteerde hulpmiddelen, zoals kit, stopverf, etc., een of meer speciale merken dan wel een bepaalde kwaliteit gebruikt, tenzij zulks tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 15 Meer -of minderwerk

15.1. Meer- of minderwerk zal in het algemeen worden verrekend volgens de tussen partijen overeengekomen eenheidsprijzen. Bij gebreke daarvan zal verrekening plaats hebben volgens de in het bestek vermelde eenheidsprijzen.

15.2. Wanneer het bestek geen uitkomst biedt, zal de verrekening geschieden aan de hand van de normaal gangbare prijzen, geldende op de datum, dat de werkzaamheden zijn verricht, respectievelijk hadden moeten worden verricht.

Artikel 16 Schade en aansprakelijkheid

16.1. In alle gevallen geldt dat Studio Glaswerk nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de normale factuurwaarde van de zaken en/of verrichte diensten, ten aanzien waarvan de schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaat.

16.2. Studio Glaswerk is niet aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder begrepen schade wegens gederfde winst.

16.3. Studio Glaswerk is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing of verloren gaan van zaken die op verzoek van de wederpartij bij Studio Glaswerk worden opgeslagen Deze opslag geschiedt te allen tijde voor risico van de wederpartij.

16.4. Studio Glaswerk is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het bouwwerk en schade aan en verlies van op of bij het werk aangevoerde bouwstoffen, werktuigen of andere voorwerpen, wanneer deze is ontstaan door duidelijk aantoonbare opzet of grove schuld van hemzelf of van degenen, waarvan hij bij de uitvoering van de verbintenis gebruik heeft gemaakt.

16.5. Studio Glaswerk is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het leveren en/of plaatsen van glas in volgens bestaande normen, praktijkrichtlijnen en/of fabrieksvoorschriften onjuiste hoedanigheid, dikte en/of samenstelling. Studio Glaswerk is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen van het plaatsen van glas in sponningen van onjuiste afmetingen, vorm of afwerking en/of onder weersomstandigheden, die het plaatsen in droge en schone sponningen niet mogelijk maken.

16.6. De consument draagt het risico voor schade, zoals omschreven in artikel 6 sub A lid 5.

Artikel 17 Garantie meer-bladig isolerende beglazing

17.1. Indien door de fabrikant al dan niet via Studio Glaswerk, ter zake van de door deze laatste geleverde en/of geplaatste meer-bladig isolerende beglazing een garantie wordt verstrekt gelden met betrekking tot de aansprakelijkheid van Studio Glaswerk voor de kwaliteit van de geleverde c.q. geplaatste meer-bladig isolerende beglazing uitsluitend de van de fabrikant afkomstige garantiebepalingen.

17.2. Geeft de fabrikant, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt door Studio Glaswerk eveneens geen garantie verstrekt.

17.3. Studio Glaswerk zal zich naar vermogen inspannen teneinde te bevorderen, dat de fabrikant haar verplichtingen uit hoofde van de door haar verstrekte garantie nakomt.

17.4. De wederpartij kan geen recht uit enige garantie doen gelden, zo lang hij niet aan al zijn verplichtingen, zowel financieel als anderszins, uit de met betrekking tot de levering en/of plaatsing van de meer bladig isolerende beglazing gesloten overeenkomst voortvloeiend heeft voldaan.

17.5. Studio Glaswerk garandeert aan de consument dat de meer bladig isolerende beglazing wordt geplaatst volgens de van toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen. Buiten de garantie vallen breuk, bijvoorbeeld door plaatselijke opwarming die veroorzaakt kan worden door gedeeltelijk beplakken, beschilderen van de ruit, te dicht tegen de ruit geplaatste verwarming en/of hangende zonwering, condensvorming aan de kamer of buitenzijde van de ruit, interferentie, verkleuring als gevolg van glasdikte en andere eigenschappen van het toegepaste materiaal die onvermijdelijk zijn. Tevens vallen buiten de garantie de thermische breuk door slagschaduwen en de mechanische breuk. Dit alles binnen de daarvoor van toepassing zijnde (inter)nationale normen.

Artikel 18 Aanvullende bepalingen bij plaatsingswerkzaamheden

18.1. Voor het verticale transport van alle door of namens Studio Glaswerk aan te voeren materialen dient om niet gebruik te kunnen worden gemaakt van een op de bouw aanwezige bedrijfsveilige en bedrijfsklare bouwkraan c.q. bouwlift met bedieningspersoneel; dit verticale transport dient binnen de normale werkuren te kunnen plaatsvinden op tijdstippen, welke in nauw overleg met Studio Glaswerk worden vastgesteld.

18.2. Indien het Iossen van materialen op de verdiepingsvloeren de aanwezigheid van bedrijfsveilige en voor gebruik gereed zijnde uitsteeksteigers noodzakelijk maakt, zal hierin door de wederpartij voor diens rekening worden voorzien.

18.3. Van de eventueel voor het plaatsen van glas noodzakelijke steigers zal door Studio Glaswerk gratis gebruik kunnen worden gemaakt; formaat en uitvoering van deze steigers zullen aan de door of namens Studio Glaswerk uit te voeren werkzaamheden zijn of worden aangepast.

18.4. Studio Glaswerk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot plaatsingsvoorschriften, welke zonder voorafgaand overleg met hem zijn vastgesteld.

18.5. Indien aan Studio Glaswerk de plaatsing wordt opgedragen van materialen, die hem tot dat doel door de wederpartij ter beschikking worden gesteld, wordt door Studio Glaswerk geen enkel risico aanvaard, ook niet tijdens de montage en de daartoe behorende werkzaamheden, waar het breuk en/of beschadiging van dergelijke materialen betreft.

18.6. Indien de plaatsing c.q. montage door omstandigheden buiten de schuld van Studio Glaswerk wordt belemmerd of vertraagd is deze gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 19 Wettelijke voorschriften

19.1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst van aanneming door het vervallen, wijzigen of invoeren van wetten, wettelijke voorschriften e.d. de uitvoeringskosten van het werk hoger worden dan die, welke golden op de datum, dat Studio Glaswerk offerte deed, zullen de meerdere, direct met het werk verband houdende kosten worden verrekend. Evenzo zullen de eventuele mindere, directe met het werk verband houdende kosten worden verrekend.

Artikel 20 Verjaring

20.1. Vorderingsrechten van de wederpartij, niet zijnde consument, jegens Studio Glaswerk verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 21 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

21.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Studio Glaswerk en de wederpartij is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

21.2. Alle geschillen welke tussen Studio Glaswerk en de wederpartij mochten ontstaan, zullen aan de bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.